Powtórzeniowy kurs z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał

ONLINE

do Matury 2021

3 miesiące nauki
22 godziny zajęć live
18 zajęć online
(skrypty i filmy)

Dodatkowo:
prace domowe
sprawdzane przez egzaminatora

dr Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy zadań maturalnych

więcej

Kurs powtórzeniowy z biologii online

7 lutego 2021 – 25 kwietnia 2021

Przyjazna atmosfera w dyskusyjnych grupach na webinarze

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Świetny kontakt z prowadzącymi i komunikacja na stopie partnerskiej przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, wzrostu pewności we własne siły i w rozumienie materiału.

… czego nie doświadczysz w typowej i nudnej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Interakcje podczas nauki Uczeń-Nauczyciel

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Podczas spotkania z wykładowcą słuchacze wykazują dużą aktywność, a zajęcia zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnej dyskusji.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursanci opanowali przerabiany materiał.

Platforma edukacyjna Off Course

Wspomagamy edukację kursantów poprzez:

 • nagrane autorskie wykłady (możesz do nich wracać w dowolnym czasie),
 • testy ułożone z zadań maturalnych sprawdzanych przez wykładowcę,
 • materiały w postaci skryptów.

Zwiększenie szansy na sukces

Dzięki systematyczności i uporządkowaniu pracy wykorzystaj optymalnie czas przed maturą i zwiększ swoje szanse na lepszy wynik z egzaminu.

Pomogą Ci w tym liczne materiały oraz nagrania wykładów, jak również przykładowe zadania, na których przetestujesz swoje umiejętności pisania odpowiedzi, które zweryfikuje nasz specjalista.

Rozkład tematów

(W) – webinarium na żywo z wykładowcą
(N) – nagranie
(S) – skrypt

7 lutego

14 lutego

21 lutego

28 lutego

7 marca

14 marca

21 marca

28 marca

11 kwietnia

18 kwietnia

25 kwietnia

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych (W)
 • właściwości wody (N)
 • cukry, tłuszcze, białka (N)
 • energetyka komórki – ATP (W)
 • enzymy – budowa i właściwości (W)
 • regulacja aktywności enzymów (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • teoria komórkowa (S)
 • wirusy, priony (N)
 • budowa bakterii (N+S)
 • funkcje życiowe bakterii (W)
 • teoria endosymbiozy (N)
 • budowa komórki eukariotycznej (N+S)
 • błona komórkowa i transport (W)
 • podziały komórkowe (W)
 • zasady klasyfikacji organizmów (N)
 • klucze do oznaczania organizmów (N) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • kladystyka – analiza kladogramów (N)
 • glony (S)
 • pierwotniaki (S)
 • śluzowce i grzyby niższe (S)
 • cechy budowy grzybów (N)
 • funkcje życiowe grzybów (N)
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki) (N)
 • porosty (N) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • tkanki roślinne (W)
 • organy roślinne (W)
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (S) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • cykle życiowe roślin (W)
 • oddychanie komórkowe (W)
 • fotosynteza (W)
 • transport wody i asymilatów u roślin (W)
 • hormony roślinne (ruchy roślin) (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • fotoperiodyzm (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • tkanki zwierzęce (N+S)
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia) (N)
 • przegląd bezkręgowców (N) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • przegląd kręgowców (N) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie) (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • powłoki ciała (skóra) (N)
 • układ pokarmowy (W)
 • układ oddechowy (W)
 • układ krążenia (W)
 • immunologia (W)
 • układ wydalniczy (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • układ nerwowy i narządy zmysłów (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • układ hormonalny (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • układ rozrodczy (W)
 • genetyka molekularna (W)
 • replikacja (W)
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • zmienność genetyczna i mutacje. Choroby genetyczne (N) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • biotechnologia (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (W)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (W)
 • podstawowe pojęcia ekologiczne (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • ekologia populacji (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • ekosystemy i biomy (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • teorie ewolucji (W)
 • prawidłowości i mechanizmy ewolucji (W)
 • dowody ewolucji (W)
 • elementy genetyki populacji (dryf genetyczny, prawo Hardy’ego-Weinberg’a) (W)
 • specjacja (W)
 • pochodzenie i rozwój życia na Ziemi (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • antropogeneza (W) [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • rodzaje ochrony przyrody (N)
 • formy ochrony przyrody (N)
 • zagrożenia środowiska (N)

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów