Roczny kurs streamingowy z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

8 miesięcy nauki
81 godzin zajęć

zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy Off Course

dostęp do nagranych zajęć przez cały czas trwania subskrypcji

wykup subskrypcję w sklepie na okres:
1 miesiąca
3 miesięcy
6 miesięcy
12 miesięcy

Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych

więcej

Anna Palińska

Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem

Egzaminator CKE skutecznie prezentujący modele i sposoby konstruowania odpowiedzi maturalnych

więcej
Biologia doświadczalna
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
Skład chemiczny organizmów
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
Metabolizm
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
Cytologia
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • błona komórkowa i transport
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
Fizjologia roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
Zoologia
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • ewolucja poszczególnych układów u zwierząt (filmy)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
Genetyka
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
Cytologia
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • podziały komórkowe
Protista
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
Botanika
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
Zoologia
 • przegląd bezkręgowców (live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (live webinary na YouTube)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ krążenia
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
Ochrona przyrody
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
Ewolucja
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka

Kurs roczny streamingowy z biologii

wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Nagrywamy wszystkie spotkania i dajemy dostęp do nagrań przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez dwóch nauczycieli

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I 15 września 2021
22 grudnia 2021

28

II 3 stycznia 2022
13 kwietnia 2022

26

Razem w kursie 54*

* Każde zajęcia trwają 90 minut

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów