STATUT

niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej o nazwie “Centrum Edukacyjne OFF COURSE – Placówka Oświatowo-Wychowawcza”

PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.);

2.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2019 poz. 1481 ze zm.)

NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI

§ 2

1.Utworzona placówka oświatowo-wychowawczanosi nazwę: Centrum Edukacyjne OFF COURSE -Placówka Oświatowo-Wychowawcza (dalej Placówka)

2.Typ placówki: niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza.

3.Organem założycielskim i jednocześnie organem prowadzącym Placówkę jest osoba prawna: Off Course spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22 lokal 212, 00-515 Warszawa, NIP: 701-080-61-16, REGON: 369591908, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000721148.

4.Siedzibą Placówki jest lokal mieszczący się pod adresem ul. Skierniewicka 21 lok.9, 01-230 Warszawa, w dzielnicy Warszawie-Wola.

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)nauczycielu–należy przez to rozumieć osobę prowadzącą kurs lub inną formę kształcenia lub doskonalenia –specjalistę z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tej formy zajęć,

2)słuchaczu–należy przez to rozumieć osobę zapisaną do Placówki na dowolną formę kształcenia i doskonalenia z wolnego naboru lub skierowaną przez zamawiającego na zamówioną formę kształcenia,

3)podstawie programowej kształcenia ogólnego–należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego,zdefiniowaną przez przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

INFORMACJE OGÓLNE i ORGANIZACYJNE

§ 4

1.Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach / warsztatach / szkoleniach zwanych dalej Kursami, w zakresie: przedmiotów szkoły średniej, w szczególności nauk ścisłych.

2.Zajęcia prowadzone przez Placówkę umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z określonych przedmiotów maturalnych, zarówno nauczanych w języku polskim jak i angielskim (matura międzynarodowa lub matura A-levels).

3.W przypadku wyboru Kursów z przedmiotów maturalnych słuchacz ma możliwość realizacji zajęć według przygotowanego przez Placówkę programu nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

4.W miarę potrzeb Placówka może dokonywać diagnostyki potrzeb edukacyjnych lub poziomu wiedzy i umiejętności słuchacza, aby zaproponować indywidualną strategię edukacyjnąlub dokonać przydziału słuchacza do odpowiedniego poziomu zaawansowania grup.

5.Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach. Dopuszcza się również zajęcia prowadzone indywidualnie.

6.Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Placówki.

7.Zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do kształcenia przedmaturalnego oraz kształcenia na poziomie akademickim.

8.Po ukończeniu Kursu i zaliczeniu w formie ustalonej przez Radę Programową słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu, wystawione na blankiecie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

9.Kurs prowadzony przez Placówkę może mieć akredytacje określone odrębnymi przepisami.

CEL, ZADANIA, FORMY REALIZACJI

§ 5

Celem Placówki jest

 • przygotowanie uczestników Kursów do egzaminów maturalnych,
 • umożliwienie uczestnikom Kursów uzyskania wiedzy i podniesienie ich kompetencji,
 • zdobywanie przez uczestników Kursów umiejętności posługiwania się językami obcymi na wszystkich poziomach zaawansowania językowego,
 • rozwijanie przez uczestników Kursów własnych zainteresowań i uzdolnień,
 • przygotowanie uczestników Kursów do realizacji planów życiowych,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji ogólnych.

§ 6

Podstawowym zadaniem placówki jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na osiągniecie zakładanych celów dydaktycznych w programach nauczania odpowiednich Kursów w ramach kształcenia uzupełniającego.

Placówka jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawczarealizuje cele wykonując następujące zadania:

 1. Organizuje nauczanie w formach pozaszkolnych, w systemie kształcenia stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w szczególności wdziedzinach nauk ścisłych i na różnych poziomach.
 2. Rozwija zdolność twórczego myślenia i zachęca słuchaczy do samokształcenia.
 3. Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 4. Wspiera w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań słuchacza,
 5. Dba o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i/lub zawodowe.
 6. Szkolio soby z wolnego naboru, przygotowuje słuchaczy do podejmowania edukacji na uczelniach wyższych.
 7. Wdraża do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik teleinformatycznych.

§ 7

1.Powyższe cele i zadania Placówka może realizować w systemie stacjonarnym lub zaocznym, w zależności od potrzeb słuchaczy i wymagań programowych, poprzez

a. prowadzenie kursów kształcenia uzupełniającegow formach pozaszkolnych, w tym:

i.kursów kompetencji ogólnych;

ii.kursów innych, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej bądź specjalistycznej.

b. inne formy edukacyjne, takie jak:

i.szkolenia mające za cel nabycie, uzupełnienie i/lub doskonalenie umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych w zakresie wynikającym z potrzeb środowiskowych lub lokalnego rynku pracy,

ii.warsztaty tematyczne dotyczące rozwoju umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i korzystania z innych form organizacji czasu wolnego,

iii.seminaria, konsultacje i konferencje o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, w zakresie wynikającym z potrzeb społecznych i lokalnego rynku pracy.

ORGANY PLACÓWKI I JEJ ZADANIA

§ 8

Organami Placówki są:

I.Dyrektor placówki

II.Rada Programowa

1.Działalnością Placówki kieruje powoływany przez organ prowadzący Dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej osób.

2.Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

 • reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 • kierowanie działalnością na zewnątrz,
 • zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracy pracowników,
 • planowanie, organizacja i nadzór nad całokształtem działalności Placówki,
 • zatwierdzanie planów pracy Placówki,

3. Dyrektor odpowiada za:

 • dobór kadry pedagogicznej i niepedagogicznej,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • zgodność funkcjonowania placówki z przepisami Prawa i Statutem,
 • inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4.Dyrektor Placówki ma prawo:

 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Placówki,
 • oceny pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • podpisywania dokumentów i korespondencji,
 • sprawować nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

5.Placówka posiada Radę Programową składającą się z Dyrektora i doradców wyznaczonych przez organ prowadzący.

6.Do zadań Rady Programowej należy:

 • ustalanie tematyki i liczby godzin dla poszczególnych Kursów.
 • precyzowanie wymagań dla słuchaczy w celu pozytywnego ukończenia Kursu.

§ 9

Prowadzenie rozliczeń finansowych Placówki należy do obowiązków organu prowadzącego.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 10

1.Prawa i obowiązki pracowników Placówki określają zawierane odrębnie umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, regulaminy pracy Placówki oraz przyjmowany przez poszczególnych pracowników zakres obowiązków.

2.Pracownicy mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom prowadzonym przez słuchaczy kursów i przez Dyrektora Placówki.

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 11

1.Do praw przysługujących słuchaczom należy:

a.Prawo do zwrotu wniesionej opłaty za kurs w wypadku niepodjęcia nauki nie z własnej winy (powołanie do służby wojskowej, zmiana miejsca zamieszkania, przewlekła choroba, wypadki losowe) oraz w innych przypadkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie praw konsumentów.

b.Egzekwowanie pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Placówkę.

c.Korzystanie z dostępnej w placówce biblioteki podręcznej.

d.W uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zmianę wykładowcy.

2.Obowiązki słuchacza:

a.Uczestnictwo w zajęciach.

b.Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i podnoszenie posiadanych kwalifikacji.

c.Zachowanie porządku i estetyki pomieszczeń.

d.Dbanie o mienie ruchome i nieruchome.

e.Poddawanie się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy końcowe).

3.Nagrody i kary:

a.Słuchacz za szczególne wyniki w edukacji może uzyskać wyróżnienie w formie pisemnej. Wyróżnienie przyznaje dyrektor na wniosek wykładowcy.

b.Słuchacz może uzyskać naganę lub/i być czasowo zawieszony w prawach słuchacza w przypadku zachowania opisanego w § 12 ust 2.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA SŁUCHACZY

§ 12

1.Słuchacz zostaje przyjęty do Placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z osobą wyznaczoną przez organ prowadzący lub dyrektora Placówki.

2.Słuchacz może być skreślony z listy uczestników Kursu z powodu: a.uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,

b.fizycznego lub moralnego znęcania się nad innymi osobami, używania lub rozpowszechniania narkotyków lub innych środków odurzających,

c.popełnienia przestępstw lub wybryków chuligańskich o znamionach przestępstwa lub wyraźnym stopniu szkodliwości społecznej,d.niewywiązywanie się z zapisów umowy o kształcenie.

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

§ 13

Dokumentację Placówki mogą stanowić:

 1. Dzienniki zajęć edukacyjnych –prowadzone w systemie elektronicznym.
 2. Programy i plan kształcenia.
 3. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 4. Protokoły z egzaminów, jeżeli taki został przeprowadzony
 5. Rejestr kadry dydaktycznej.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 14

Formy finansowania działalności Placówki to:

 1. Opłaty słuchaczy za szkolenia wynikające z zawartej umowy o kształcenie
 2. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez organ prowadzący Placówkę.
 3. Pomoc stypendialna.
 4. Dotacje z budżetu Państwa lub pozyskane środki z UE.

ZMIANY W STATUCIE

§ 15

Zmiany w niniejszym statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

Warszawa, dnia 16.01.2020 r.

Z ramienia organu prowadzącego Michał Jóźwiak