Kurs 10-miesięczny stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

 • 10 miesięcy nauki (maj 2024 – kwiecień 2025, bez zajęć w lipcu i sierpniu)
 • 32 spotkania raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 2*60 min.
 • łącznie 64 godziny zegarowe zajęć
 • 3 matury próbne
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury.
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

dr Paulina Garbalińska

Egzaminatorka OKE.
Nauczycielka polskiego systemu matury oraz IB, która z niesamowitą skutecznością przekazuje wiedzę. Jej klasy osiągają jedne z najlepszych wyników z matur w rankingach.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs: 10 miesięcznych rat po 600 zł

Stacjonarny kurs 10-miesięczny z BIOLOGII. Najlepszy na medycynę.

maj 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom skutecznie realizujemy pełny zakres podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Uczestnicy kursu otrzymają dostęp do nagrań naszych kursów online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu i będą dostępne aż do samej matury.

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • prezentacja danych (tabele, wykresy)
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • woda
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
 • enzymy – bodowa i właściwości
 • budowa i funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • teoria komórkowa
 • teoria endosymbiozy
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • genetyka molekularna
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców (2 webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (2 webinary na YouTube)
 • mięśnie – budowa, funkcjonowanie, metabolizm mięśni
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia (krwionośny i limfatyczny)
 • immunologia
 • układ wydalniczy
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny i homeostaza
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ szkieletowy
 • układ rozrodczy
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • bioróżnorodność
 • rodzaje i formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie i dowody ewolucji
 • prawidłowości i mechanizmy ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • antropogeneza – ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów