Roczny kurs stacjonarny z

MATEMATYKI
poziom rozszerzony

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

8 miesięcy nauki
54 godziny zajęć
4 matury próbne

systematyczne prace domowe
rozwiązania zadań udostępniane na platformie

8 wejściówek 
15-20 minutowych sprawdzianów przeprowadzanych w wybrane dni przed zajęciami (poza godzinami kursu) z wybranych zadań z prac domowych sprawdzanymi i ocenianymi przez prowadzącego

Mirosław Malinowski

Nauczyciel pracujący w systemach matury polskiej oraz IB

Egzaminator CKE skutecznie przekazujący wiedzę i uczący sposobów rozwiązywania zadań maturalnych

więcej

POZIOM ROZSZERZONY

Grupa M02
Poniedziałek
16:30-18:20
2 x 50 minut (+przerwa)
Mirosław Malinowski

[brak miejsc]

Grupa M03
Sobota
15:00-16:50
2 x 50 minut (+przerwa)
Mirosław Malinowski

[brak miejsc]

Kurs roczny stacjonarny z matematyki

wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 5-8 osobowych

co umożliwia nam 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas, aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy

Zajęcia są prowadzone w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób co zajęcia stacjonarne

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I M02: 13 września 2021
M03: 11 września 2021
M02: 20 grudnia 2021
M03: 18 grudnia 2021
M02: 28
M03: 30
M02: 2
M03: 2
II M02: 3 stycznia 2022
M03: 8 stycznia 2022
M02: 11 kwietnia 2022
M03: 9 kwietnia 2022
M02: 26
M03: 24
M02: 2
M03: 2
Razem w kursie 54* 4**

* Każde zajęcia trwają 50 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

poziom podstawowy

Liczby rzeczywiste
 • zbiory liczb
 • działania na potęgach
 • działania na pierwiastkach
 • logarytmy
 • wartość bezwzględna, błąd przybliżenia, procent
Wyrażenia algebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia
Równania i nierówności
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania i nierówności wymierne
 • układy równań – interpretacja geometryczna
Funkcje
 • własności funkcji, dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność
 • funkcja kwadratowej
 • funkcja wymierna
 • funkcja wykładnicza
Ciągi
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
Trygonometria
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • tożsamości trygonometryczne
 • trygonometria w zadaniach geometrycznych i stereometrycznych
Planimetria
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • cechy podobieństwa trójkątów, proporcjonalność
Geometria
 • równanie prostej – postać kierunkowa i ogólna
 • proste równoległe i prostopadłe, punkt przecięcia
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
Stereometria
 • bryły i ich własności
 • prawidłowe przedstawianie brył oraz oznaczenia kątów i odcinków
 • pole powierzchni, objętość
 • przekroje brył
Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 • średnia arytmetyczna, geometryczna, ważona, odchylenie standardowe
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • kombinatoryka, reguła mnożenia i dodawania

poziom rozszerzony

Liczby rzeczywiste
 • liczby i zbiory
 • działania na zbiorach
 • wzory skróconego mnożenia, dowody
 • wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 • potęgi, pierwiastki, logarytmy
Wyrażenia algebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia
 • działania na wielomianach
Równania i nierówności
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete’a
 • równania i nierówności wymierne
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
Funkcje
 • funkcja i jej własności
 • przekształcanie wykresów funkcji
 • funkcja liniowa
 • równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna i homograficzna
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Ciągi
 • ciągi liczbowe – wzory rekurencyjne
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • granica ciągu
 • szereg geometryczny
Trygonometria
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • wzory redukcyjne, tożsamości i równania trygonometryczne
 • równania i nierówności trygonometryczne
Planimetria
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne
 • podobieństwo i jednokładność
 • związki miarowe w figurach płaskich
Geometria
 • nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, układy nierówności
 • wyznaczanie równania prostej równoległej/prostopadłej
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • równanie okręgu
 • działania na wektorach
Stereometria
 • kąty i płaszczyzny
 • graniastosłupy i ostrosłupy
 • bryły obrotowe
Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 • permutacje, kombinacje, wariancje
 • prawdopodobieństwa warunkowe
 • twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
Rachunek różniczkowy
 • granica ciągu i funkcji
 • pochodna funkcji i jej zastosowania
 • optymalizacja

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów