Powtórzenie całości materiału z

BIOLOGII 

teraz na platformie e-learningowej
z wykładami i dyskusją on-line

WEBINARIA:
poniedziałek 10:00
piątek 10:00
niedziela 10:00

WEBINARIA:
wtorek 16:00
piątek 16:00
niedziela 13:00

Kursy powtórzeniowe na medycynę

maj 2020 – czerwiec 2020

Zapewniamy przyjazną atmosferę w dyskusyjnych grupach na webinarze

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy.

Interakcje podczas nauki

Podczas spotkania z wykładowcą słuchacze wykazują dużą aktywność, a zajęcia zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnej dyskusji.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursanci opanowali przerabiany materiał.

Platforma edukacyjna

Wspomagamy edukację kursantów poprzez:

 • nagrane autorskie wykłady (możesz do nich wracać w dowolnym czasie),
 • testy ułożone z zadań maturalnych sprawdzanych przez wykładowcę,
 • materiały w postaci skryptów,
 • podsumowania działów „co musisz umieć na maturę„.

Zwiększenie szansy na sukces

Dzięki systematyczności i uporządkowaniu pracy wykorzystaj optymalnie czas przed maturą i zwiększ swoje szanse na lepszy wynik z egzaminu.

Pomogą Ci w tym liczne materiały oraz nagrania wykładów, jak również przykładowe zadania, na których przetestujesz swoje umiejętności pisania odpowiedzi, które zweryfikuje nasz specjalista.

Plan zajęć

(W) – webinarium na żywo z wykładowcą
(N) – nagranie
(S) – skrypt

Warsztaty z formułowania odpowiedzi oraz analizy zadań doświadczalnych
 • warsztat z analizy czasowników operacyjnych – modele odpowiedzi maturalnych (W)
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych (W)
Skład chemiczny organizmów
 • właściwości wody (N)
 • cukry (N)
 • tłuszcze (N)
 • białka (N)
Metabolizm
 • energia komórki – ATP (W)
 • enzymy – budowa i właściwości (W)
 • regulacja aktywności enzymów (W)
Cytologia
 • teoria komórkowa (S)
 • wirusy, priony (N)
 • budowa bakterii (N)
 • funkcje życiowe bakterii (W)
 • teoria endosymbiozy (N)
 • budowa komórki eukariotycznej (S)
 • błona komórkowa i transport (W)
 • podziały komórkowe (W)
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów (N)
 • klucze do oznaczania organizmów (N)
 • kladystyka – analiza kladogramów (N)
Protista
 • glony (S)
 • pierwotniaki (S)
 • śluzowce i grzyby niższe (S)
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów (N)
 • funkcje życiowe grzybów (N)
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki) (N)
 • porosty (N)
Botanika
 • tkanki roślinne (W)
 • organy roślinne (W)
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (S)
Fizjologia roślin
 • cykle życiowe roślin (W)
 • oddychanie komórkowe (W)
 • fotosynteza (W)
 • transport wody i asymilatów u roślin (W)
 • hormony roślinne (ruchy roślin) (W)
 • fotoperiodyzm (W)
Zoologia
 • tkanki zwierzęce (S)
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia) (N)
 • przegląd bezkręgowców (S)
 • przegląd kręgowców (S)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie) (W)
 • powłoki ciała (skóra) (N)
 • układ pokarmowy (W)
 • układ krążenia (W)
 • immunologia (W)
 • układ oddechowy (W)
 • układ wydalniczy (W)
 • układ rozrodczy (W)
 • układ hormonalny (W)
 • układ nerwowy i narządy zmysłów (W)
Genetyka
 • genetyka molekularna (W)
 • replikacja (W)
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów (W)
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne (W)
 • zmienność genetyczna i mutacje (N)
 • biotechnologia (W)
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (W)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (W)
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne (W)
 • ekologia populacji (W)
 • ekosystemy i biomy (W)
Ewolucja
 • teorie ewolucji (W)
 • prawidłowości ewolucji (W)
 • mechanizmy ewolucji (W)
 • dowody ewolucji (W)
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a (W)
 • ewolucja człowieka (W)
Ochrona przyrody
 • rodzaje ochrony przyrody (N)
 • formy ochrony przyrody (N)
 • zagrożenia środowiska (N)

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów